การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ด้วยวิธีระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference System) โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา สมสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ดร.จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ กรรมการ ดร.เสาวลักษณ์ จิตติมงคล กรรมการและเลขานุการ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ