การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565
ณ ห้อง19315 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม