นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการสร้างสมรรถนะทางด้านภาษา


เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563   นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการสร้างสมรรถนะทางด้านภาษา การอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ “English for life, Creating the Future”
ณ ห้องเรียน 19309 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)

Click >>ดูภาพเพิ่มเติม 
Cr ?: คณะวิทยาการจัดการ