ประวัติความเป็นมา

           สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เปิดสอนครั้งแรกในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ อนุปริญญาในปี 2529 หลังจากนั้นได้ปรับหลักสูตรเป็นปริญญาตรี 2 ปีหลังในปี 2531-2539 และเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนตามทิศทางเศรษฐกิจในขณะนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) แขนงเศรษฐศาสตร์ธุรกิจในปี 2540 จนกระทั่งปี 2558 ซึ่งนักศึกษาที่จบในหลักสูตรนี้จะได้รับปริญญาเป็นบริหารธุรกิจ ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษามีคุณวุฒิที่ตรงกับสายการทำงาน มีเนื้อหาที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จึงได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ขึ้นปี 2554 เป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) โดยเปิดรับนักศึกษา 2 แขนงคือ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ และแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเรื่อยมา จนกระทั่งปัจจุบันได้พัฒนาหลักสูตรเป็นเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์นวัตกรรม) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย เหมาะกับยุคปัจจุบัน ซึ่งหลักสูตรนี้จะเปิดรับนักศึกษาในปี 2564