ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรินทร์ธร โตพันธ์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรินทร์ธร โตพันธ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓