วิพากษ์ (ภายนอก) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

วิพากษ์ (ภายนอก) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่ม