หลักสูตร

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.)

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Economics Program in Economics

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)

ชื่อย่อ (ไทย) : ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Economics  Economics (Economics)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Econ (Economics)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

เน้นการเรียนการสอนภาคทฤษฎีที่ควบคู่กับภาคการฝึกปฏิบัติจริง รวมถึงการบริการชุมชน เพื่อให้บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความพร้อมที่สุดในการที่จะสามารถทำงานภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตเศรษฐศาสตร์สามารถเลือกประกอบอาชีพได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น

  1. รับราชการ ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี / สภาพัฒน์ / สำนักงบประมาณ / กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง / กรมบัญชีกลาง คลังจังหวัด / กรมศุลกากร / กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง / กรมการค้าต่างประเทศ / กรมส่งเสริมการส่งออก / กรมการค้าภายใน /  พาณิชย์จังหวัด / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / กรมปศุสัตว์ / กรมชลประทาน / กรมพัฒนาที่ดิน / กระทรวงอุตสาหกรรม / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / สำนักงานมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม / กระทรวงคมนาคม / สำนักงานพาณิชย์นาวี / กรมการขนส่งทางบก / กรมทางหลวง / กระทรางแรงงานและสวัสดิการสังคม / กรมการจัดหางาน / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน / กระทรวงทรวงต่างประเทศ / กระทรวงศึกษาธิการ / บริหารส่วนท้องถิ่น อบต. อบจ.
  2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย / ธนาคารออมสิน / การประปาส่วนภูมิภาค / ธนาคารอาคารสงเคราะห์ / การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) / การไฟฟ้า / การท่าเรือแห่งประเทศไทย / การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย /บริษัทการบินไทย จำกัด / บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) / บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  3. พนักงานธนาคาร ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ / สหกรณ์การเกษตร / สหกรณ์ออมทรัพย์

บัณฑิตเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะได้รับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้มีคุณสมบัติที่พร้อมสำหรับตลาดแรงงานในปัจจุบันมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นทรัพยากรที่มีค่าต่อสังคมและประเทศชาติ

กิจกรรมหลักสูตร

  1. บริการชุมชน
  2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่
  3. เสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน

เฟสบุ๊คสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

https://www.facebook.com/econloeilru/