อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

อ.ญาณินท์ ทองมาก
Yanin Thongmak

ผศ.ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์
Asst. Prof.
Dr.Warintorn Tophan

ผศ.นิกร น้อยพรม
Asst. Prof. Nikorn Noiprom

ผศ.อนุชา วิลัยแก้ว
Asst. Prof. Anucha Wilaikaew

อ. จิราวดี กำยาน
Jirawadee Kumyan