ให้ความรู้ด้านการบันทึกบัญชีต้นทุนของกลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาพึงด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์พี่พี พี่ฟ้า และพี่ปุ๊ก ลงพื้นที่บ้านนาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย
เพื่อให้ความรู้ด้านการบันทึกบัญชีต้นทุนของกลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาพึงด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563