ผศ.อนุชา วิลัยแก้ว
Asst. Prof. Anucha Wilaikaew

วุฒิการศึกษา:

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่ถนัด:

E-mail: anucha.wil@lru.ac.th
Website: http://econ.manage.lru.ac.th/th/anucha_wil/

รายวิชาที่สอน

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

International Economics

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Environmental Economics

วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

Research for Economics

ผลงานวิชาการ

ป่าชุมชนดงสามขา: มูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจบ้านน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของพ่อค้าแม่ค้าตลาดชุมชนบ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ ผกากรอง สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาย อนุชา วิลัยแก้ว สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-03-25

ดัชนีความสุขมวลรวมชุมชนและความอยู่ดีมีสุขของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ความยากจน)ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ : 308,246.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย อนุชา วิลัยแก้ว สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.นางสาว ญาณินท์ ทองมาก สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 4.นางสาว จิราวดี กำยาน สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 5.นาย พลสยาม สุนทรสนิม สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อผู้วิจัย : 6.นาย ชิต จุลราช สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

 ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจจังหวัดเลยเพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ข้อตกลง AEC ของผู้ประกอบการจังหวัดเลย ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ : 69,563.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย อนุชา วิลัยแก้ว สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาย ณรงค์ กมลชิต สังกัด : นักวิจัยภายนอก 

การศึกษาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าบนเส้นทางการค้าจังหวัดเลย-แขวงไซยะบูลี แขวงเวียงจันท์-หลวงพระบาง ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ : 946,341.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย อนุชา วิลัยแก้ว สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.นางสาว วรากรณ์ ใจน้อย สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 4.นาย ธีระศักดิ์ เชี่ยวเวทย์ สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การสำรวจชนิดพรรณไม้ป่าชุมชนดงสามขาแบบมีส่วนร่วมบ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปี : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลยงบประมาณ : 65,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดินาภรณ์ นันที สังกัด : คณะครุศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาย จักรพงษ์ คงช่วย สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อผู้วิจัย : 3.นาย อนุชา วิลัยแก้ว สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 4.นาย กงจักร กาลนิล สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ฟังก์ชันต้นทุนการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปี : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดินงบประมาณ : 40,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาย อนุชา วิลัยแก้ว สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ 

แนวทางการเพิ่มมูลค่าป่าชุมชนดงสามเขาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนบ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลยงบประมาณ : 80,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย อนุชา วิลัยแก้ว สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.นาย ธีระศักดิ์ เชี่ยวเวทย์ สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

การสร้างความร่วมมือด้านโลจิสติกส์การค้าชายแดนการลงทุน ผู้ประกอบการจังหวัดเลยเชื่อมโยงผู้ประกอบการอีสานตอนใต้และประเทศกัมพูชา ปี : 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) งบประมาณ : 479,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีวรรณ์ บังเกิด สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาย อนุชา วิลัยแก้ว สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันปี : 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) งบประมาณ : 683,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย อนุชา วิลัยแก้ว สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นางสาว รัชนีวรรณ พูลสวัสดิ์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

 

แผนงานวิจัย การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนคุณภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์” (ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์) ปี : 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) งบประมาณ : 550,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาย อนุชา วิลัยแก้ว สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.อาจารย์ ณปาล อุทยารัตน์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

มูลค่าความเต็มใจย้อมรับส่วนต่างราคารับซื้ออ้อยสดและอ้อยเผาของเกษตรกร ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 17 ฉบับที่ 61 กรกฎาคม -กันยายน 2565
1 . นาย อนุชา วิลัยแก้วสังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ความมั่นคงในชีวิตของคนเร่ขายลอตเตอรี่ในตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 “การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . นาย อนุชา วิลัยแก้วสังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตน้ำพริกเผาสับปะรด บ้านสำราญ ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . ดร. วรินทร์ธร โตพันธ์สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นาย อนุชา วิลัยแก้วสังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ป่าชุมชนดงสามขา: มูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจบ้านน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรมสังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นาย อนุชา วิลัยแก้วสังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

 

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th