ผศ.นิกร น้อยพรม
Asst. Prof. Nikorn Noiprom

วุฒิการศึกษา:

ศม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาที่ถนัด:
การเงิน
การคลัง

E-mail: nikorn.noi@lru.ac.th
Website: http://econ.manage.lru.ac.th/th/nikorn_noi/

รายวิชาที่สอน

เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

Macro Economics 1

การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย

Analysis of Thai Economics

เศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น

Regional Economics

ผลงานวิชาการ

รายงานผลงานวิจัยเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
โดย : นิกร น้อยพรม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 การวิเคราะห์ศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 15 ฉบับที่ 52 เมษายน-มิถุนายน 2563
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.ดร. อารีรัตน์ ภูธรรมะ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.นาง วิลัยพร ยาขามป้อม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 4.นาย สุพัฒน์ พระเมืองคง สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อผู้วิจัย : 5.นาย ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-04-01

ต้นทุนและผลตอบแทนเกษตรกรผู้ปลูกแตงกวา บ้านสะอาดลายเหนือ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ ผกากรอง สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-03-25

ป่าชุมชนดงสามขา: มูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจบ้านน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาย อนุชา วิลัยแก้ว สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-10-01

การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-07-01


การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรปลูกอ้อยบ้านนาแก ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ ผกากรอง สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-03-25

ดัชนีความสุขมวลรวมชุมชนและความอยู่ดีมีสุขของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ความยากจน)
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดินงบประมาณ : 308,246.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย อนุชา วิลัยแก้ว สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.นางสาว ญาณินท์ ทองมาก สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 4.นางสาว จิราวดี กำยาน สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 5.นาย พลสยาม สุนทรสนิม สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อผู้วิจัย : 6.นาย ชิต จุลราช สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวในเขตพื้นที่จังหวัดเลยปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดินงบประมาณ : 108,250.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเงินโดยกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลยงบประมาณ : 5,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

การศึกษาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าบนเส้นทางการค้าจังหวัดเลย-แขวงไซยะบูลี แขวงเวียงจันท์-หลวงพระบางปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดินงบประมาณ : 946,341.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย อนุชา วิลัยแก้ว สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.นางสาว วรากรณ์ ใจน้อย สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 4.นาย ธีระศักดิ์ เชี่ยวเวทย์ สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ : การพัฒนาทักษะความรู้นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาด้วยบทความทางวิชาการและวารสารทางเศรษฐกิจโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ปี : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย งบประมาณ : 2,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ


ชื่องานวิจัย : ฟังก์ชันต้นทุนการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยปี : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ : 40,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาย อนุชา วิลัยแก้ว สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ : การพัฒนาทักษะความรู้เรื่องสินค้าสาธารณะโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ปี : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย งบประมาณ : 5,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ


ชื่องานวิจัย : ผลกระทบจากการใช้งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ต่อเศรษฐกิจจังหวัดเลยปี : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลยงบประมาณ : 40,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

แนวทางการเพิ่มมูลค่าป่าชุมชนดงสามเขาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนบ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลยงบประมาณ : 80,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย อนุชา วิลัยแก้ว สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.นาย ธีระศักดิ์ เชี่ยวเวทย์ สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลกระทบของนโยบายการเงินและการคลังที่มีต่อระบบเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้แบบจำลอง VAR
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 17 ฉบับที่ 62 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2565
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นางสาว จิราวดี กำยาน สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ


การวิเคราะห์ศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 15 ฉบับที่ 52 เมษายน-มิถุนายน 2563
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรมสังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีรัตน์ ภูธรรมะสังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . นาง วิลัยพร ยาขามป้อมสังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4 . นาย สุพัฒน์ พระเมืองคงสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 . นาย ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรมสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต้นทุนและผลตอบแทนเกษตรกรผู้ปลูกแตงกวา บ้านสะอาดลายเหนือ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรมสังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ ผกากรองสังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ป่าชุมชนดงสามขา: มูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจบ้านน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรมสังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นาย อนุชา วิลัยแก้วสังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรมสังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรปลูกอ้อยบ้านนาแก ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ ผกากรองสังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรมสังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

 

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th