อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.อนุชา วิลัยแก้ว

ประธานสาขาเศรษฐศาสตร์

ผศ.อนุชา วิลัยแก้ว

วุฒิการศึกษา:

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่ถนัด:

 

E-mail: 

Website: 

ดร.ทัศนา กุลัตถ์นาม

อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์

ดร.ทัศนา กุลัตถ์นาม

วุฒิการศึกษา:

Philosophy of Doctor มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Master of Economics มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Bashilor of Agricultural of Technology สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

สาขาที่ถนัด:

Agricultural economics. 

E-mail: 

Tusna48@yahoo.com
Tusna48@lru.ac.th

Website: econ.manage.lru.ac.th/th/

ผศ.ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์

อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์

ผศ.ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์

วุฒิการศึกษา:

บธ.ด. การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาที่ถนัด:

1. เศรษฐศาสตร์
2. Microsoft office ได้แก่ Word Excel PowerPoint

E-mail: 
1.warintorn.top@lru.ac.th
2.warinjib@gmail.com

Website: econ.manage.lru.ac.th/th/

ผศ.นิกร น้อยพรม

อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์

ผศ.นิกร น้อยพรม

วุฒิการศึกษา:

ศม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาที่ถนัด:

การเงิน
การคลัง

E-mail:
jose_097134124@hotmail.com

Website: econ.manage.lru.ac.th/th/

อ.ญาณินท์ ทองมาก

อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์

อ.ญาณินท์ ทองมาก

วุฒิการศึกษา:

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาที่ถนัด:

1. Applied economic for business, project analysis
2. Applied mathematics and statistics for economic and business

E-mail: 
yanin.tho@lru.ac.th

Website: econ.manage.lru.ac.th/th/