ผศ.ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์
Asst. Prof. Dr.Warintorn Tophan

วุฒิการศึกษา:

บธ.ด. การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาที่ถนัด:
1. เศรษฐศาสตร์
2. Microsoft office ได้แก่ Word Excel PowerPoint

E-mail: warintorn.top@lru.ac.th
Website: http://econ.manage.lru.ac.th/th/warintorn_top/

รายวิชาที่สอน

เศรษฐศาสตร์มหภาค 2

Macro Economics 2

สถิติเศรษฐศาสตร์

Economic Statistics

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2

Micro Economics 2

ผลงานวิชาการ

Publication

จริยธรรมทางเศรษฐศาสตร์
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : ตำราขอตำแหน่งทางวิชาการ
ชื่อผู้วิจัย : 1.ดร. วรินทร์ธร โตพันธ์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-02-03

ต้นทุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรบ้านอุมุง ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
ชื่อผู้วิจัย : 1.ดร. วรินทร์ธร โตพันธ์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-03-20

THE GUIDELINE OF WICKERWORK DEVELOPMENT FOR THE ELDER BASED ON THE CREATIVE ECONOMY CONCEPT: CASE STUDY OF THUNG CHOMPHU SUB-DISTRICT, PHU WIANG DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE, THAILAND
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : International Conference on Natural Science, Engineering, and Technology (NSET 2020)
ชื่อผู้วิจัย : 1.ดร. วรินทร์ธร โตพันธ์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-01-15

การศึกษาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนในเขตตำบลชัยพฤกษ์ จังหวัดเลย ;The study of household economic situation in chaiyapruek sub-district loei province
โดย : วรินทร์ธร โตพันธ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปีที่จัดทำ : ประเภท : งานวิจัย/Research report

พฤติกรรมการบริโภคสินค้าที่ติดฉลากลดโลกร้อนในประเทศไทย กรณีศึกษาสินค้าอุปโภคบริโภค
โดย : วรินทร์ธร โตพันธ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่จัดทำ : 2562 ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 8 ประจำปี 2565
วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . ดร. วรินทร์ธร โตพันธ์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วง ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 8 ประจำปี 2565
วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . ดร. วรินทร์ธร โตพันธ์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตน้ำพริกเผาสับปะรด บ้านสำราญ ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . ดร. วรินทร์ธร โตพันธ์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นาย อนุชา วิลัยแก้ว สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

จริยธรรมทางเศรษฐศาสตร์
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : ตำราขอตำแหน่งทางวิชาการ
1 . ดร. วรินทร์ธร โตพันธ์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ต้นทุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรบ้านอุมุง ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
1 . ดร. วรินทร์ธร โตพันธ์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

THE GUIDELINE OF WICKERWORK DEVELOPMENT FOR THE ELDER BASED ON THE CREATIVE ECONOMY CONCEPT: CASE STUDY OF THUNG CHOMPHU SUB-DISTRICT, PHU WIANG DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE, THAILAND
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : International Conference on Natural Science, Engineering, and Technology (NSET 2020)
1 . ดร. วรินทร์ธร โตพันธ์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

 

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th