อ.ญาณินท์ ทองมาก
Yanin Thongmak

วุฒิการศึกษา:

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาที่ถนัด:
1. Applied economic for business, project analysis
2. Applied mathematics and statistics for economic and business

E-mail: wichai@lru.ac.th
Website: http://econ.manage.lru.ac.th/th/yanin_tho/

รายวิชาที่สอน

คณิตเศรษฐศาสตร์

Mathematics for Economics

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

Micro Economics 1

ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์

History of Economics Thought

ผลงานทางวิชาการ

 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการปลูกแก้วมังกรของเกษตรกร บ้านร่องจิก ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว ญาณินท์ ทองมาก สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ ผกากรอง สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-03-25

ดัชนีความสุขมวลรวมชุมชนและความอยู่ดีมีสุขของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ความยากจน)ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดินงบประมาณ : 308,246.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย อนุชา วิลัยแก้ว สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.นางสาว ญาณินท์ ทองมาก สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 4.นางสาว จิราวดี กำยาน สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 5.นาย พลสยาม สุนทรสนิม สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อผู้วิจัย : 6.นาย ชิต จุลราช สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยปี : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลยงบประมาณ : 40,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว ญาณินท์ ทองมาก สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาง เยาว์ธิดา รัตนพลแสน สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

แนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี : 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) งบประมาณ : 300,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว ญาณินท์ ทองมาก สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาง ณัฐฐิญา พัวรุ่งโรจน์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.นางสาว วรรณวิศา นครขวาง สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอร์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 “การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . นางสาว ญาณินท์ ทองมาก สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการปลูกยางพาราของเกษตกรผู้ปลูกยางพาราในตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 “การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . นางสาว ญาณินท์ ทองมาก สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการปลูกแก้วมังกรของเกษตรกร บ้านร่องจิก ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
1 . นางสาว ญาณินท์ ทองมากสังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ ผกากรองสังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th