การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563
คณะกรรมการประเมินฯ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา สมสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
2. ดร.จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ กรรมการ
3. ดร.ภัทรขวัญ พิลางาม กรรมการและเลขานุการ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
ด้วยระบบ VDO Conference

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม