วิพากษ์ (ภายใน) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต

วิพากษ์ (ภายใน) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม